Nawigacja

UKS "PROKOWO"

REGULAMIN

REGULAMIN

Uczniowskiego Klubu Sportowego „UKS Prokowo”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 UKS Prokowo zwane w dalszej części Klubem, działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawą o Systemie Oświaty, własnym Statutem oraz niniejszym regulaminem.

PRAWA, OBOWIĄZKI I KARY ZAWODNIKA

§ 2

1. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do klubu jako zawodnik zobowiązana jest do:

a) złożenia deklaracji o chęci przystąpienia do klubu i czynnego uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych za zgodą rodziców/opiekunów prawnych,

b) złożenia deklaracji zawierającej dane osobowe kandydata, zgodę na ich przetwarzanie oraz deklaracje opłacania składki członkowskiej w wyznaczonym przez klub terminie,

c) dostarczenia karty zdrowia zawodnika lub innego zaświadczenia wydanego przez lekarza sportowego zezwalającego na uprawianie sportu w odpowiedniej dyscyplinie,

d) każdy rodzic ( prawny opiekun ) zawodnika, jest zobligowany do zapoznania się z Regulaminem Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Prokowo i złożenia odpowiedniego podpisu wraz z numerem dowodu tożsamości w karcie informacyjnej zawodnika.

e) za dowóz i powrót dziecka z treningów oraz zawodów sportowych, odpowiada rodzic ( opiekun prawny).

f) za bezpieczeństwo dziecka po zakończonych zajęciach odpowiada rodzic ( opiekun prawny).

2.    Decyzję o przyjęciu zawodnika do Klubu podejmuje Zarząd Klubu.

§  3

1. Zawodnik Klubu ma prawo do:

a) uczestniczenia w szkoleniu poprzez treningi, udział w zawodach sportowych,  zgrupowaniach i obozach sportowych oraz turniejach regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich a także międzynarodowych krajowych i zagranicznych wg przyjętego harmonogramu,

b) korzystania ze sprzętu sportowego Klubu,

c) nagradzania za wyjątkowo solidne podejście do swoich obowiązków: zawody sportowe, treningi i postępy w szkoleniu – na wniosek trenera.

§  4

1. Zawodnik Klubu ma obowiązek do:

a) godnego reprezentowania Klubu, szkoły podczas rozgrywek zarówno w kraju jak i za granicą,

b) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych, zawodach sportowych i zgrupowaniach szkoleniowych, do których został wyznaczony przez trenera, kierownictwo sekcji lub władze klubu,

c) przychodzenia na zajęcia treningowe 15 min. przed ich rozpoczęciem,

d) poinformowania trenera lub kierownika o swojej nieobecności na treningach oraz zawodach na które został wyznaczony ( w przypadku zawodów najpóźniej do 24 h przed ich rozpoczęciem, oraz pisemne usprawiedliwienie tej nieobecności na pierwszym treningu po zawodach na którym zawodnik się stawi),

e) przestrzegania regulaminów sportowych i zasad sportowej rywalizacji (Fair-Play),

f) godne zachowywanie się oraz przestrzeganie dyscypliny i posłuszeństwa wobec trenerów, instruktorów oraz pozostałych osób biorących czynny udział w procesie szkoleniowym,

g) dbałości o powierzony sprzęt sportowy,

h) prowadzenia higienicznego i sportowego trybu życia,

i) troski o stan swojego zdrowia po przez odbywanie okresowych badań lekarskich,

j) tworzenia w zespole dobrej atmosfery, zdrowej sportowej rywalizacji,

k) dążenia do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności oraz osiągania jak najlepszych wyników sportowych,

l) dążenia do osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce,

m) terminowego opłacania składki członkowskiej (do 15 każdego miesiąca),

n) dokonywania stosownych wpłat dodatkowych wpłat przed wyjazdami na mecze, zgrupowania, dodatkowy sprzęt w określonym terminie.

o) kulturalnego zachowania na treningach i meczach, a także godnego reprezentowania klubu w czasie wolnym od zajęć.

§  5

1. Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Prokowo mają Bezwzględny Zakaz do:

a) palenia papierosów,

b) picia alkoholu,

c) używania jakichkolwiek środków odurzających,

d) niszczenia mienia klubowego,

e) używania przemocy fizycznej w stosunku do innych.


2. W przypadku stwierdzenia, że zawodnik jest pod wpływem alkoholu bądź jakichkolwiek środków odurzających, a także w przypadku przyłapania zawodnika na paleniu - zawodnik zostaje zawieszony na okres 3 miesięcy, lub decyzją Zarządu wydalony z klubu. Jeżeli ten fakt zostaje stwierdzony ponownie zawodnik zostaje skreślony z listy członków Klubu.

3. W czasie meczów oraz treningów rodzice przebywają tylko i wyłącznie na trybunach lub miejscach do tego wyznaczonych.

4. Na płycie boiska, obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób postronnych.

5. Na płycie boiska, przebywają jedynie: trenerzy, kierownik drużyny, opieka medyczna i osoby do tego upoważnione przez klub. 

§  6

1. Za niewłaściwe zachowywanie się zawodnika oraz naruszenie postanowień Klubu oraz trenerów przewiduje się następujące kary:

a) upomnienie ustne trenera,

b) wydalenie z treningu przez trenera,

c) upomnienie na piśmie,

d) zawieszenie udziału w zawodach mistrzowskich na czas określony,

e) niedopuszczenie do zawodów mistrzowskich jeśli zawodnik opuścił przynajmniej połowę zajęć w tygodniu, poprzedzającym ich rozegranie,

f) odsunięcie od co najmniej dwóch kolejnych zawodów, w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności zawodnika na zawodach do których został wyznaczony,

g) zawieszenie w treningach na okres od 1 tygodnia do 6 miesięcy,

h) wydalenie z Klubu.

i) naprawa zniszczonego mienia lub pokrycie kosztów przez rodzica (opiekuna) za szkody wyrządzone przez nieletniego  członka UKS Prokowo, w wysokości 100% wartości zaistniałej szkody na dzień zdarzenia.

2. Kary na zawodnika nakłada trener bądź na wniosek trenera Zarząd Klubu. Od nałożonej na zawodnika kary ujętej w punktach c, d, f i g przysługuje odwołanie do zarządu w terminie do 7 dni.

3. Zawodnik, który chce zmienić barwy klubowe jest zobowiązany do złożenia pisemnego wniosku do Zarządu Klubu oraz stosowanie się do przepisów PZPN lub PZPS.

Finansowanie Szkolenia

§  7

1. Uczniowski Klub Sportowy Sławków finansowany jest częściowo przez rodziców, których są zawodnikami Klubu (miesięczna składka członkowska).

2. Dodatkowe środki pozyskiwane są:

a) dotacji z organów samorządowych,

b) darowizn osób prywatnych i firm,

c) innych źródeł,

3. Opłaty pochodzące ze składek, dotacji, darowizn i innych źródeł przeznaczane będą na cele statutowe Klubu.

4. Wysokość składki na każdy rok kalendarzowy uchwala Zarząd Klubu.

5. Opłata jest jednakowa dla wszystkich zawodników zrzeszonych w Klubie (ulga tylko dla braci), płatna do 15 każdego miesiąca na konto Klubu lub jego siedzibie osobom wyznaczonym do tego celu przez Zarząd Klubu.

6. W ramach opłaty miesięcznej Klub zapewnia udział w zajęciach szkoleniowych.

7. Od obowiązkowej opłaty wolny jest lipiec.

8. Wysokość składki nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym.

9. Nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszania składki.

10. W przypadku zaległości finansowych wobec Klubu, zawodnik może być w pierwszej kolejności odsunięty od zawodów, następnie treningów. Jeśli mimo zastosowanych wezwań do zapłaty, zaległość nie zostanie uregulowana Zarząd Klubu może wykreślić zawodnika z listy członków Klubu.

11. W przypadku gdy zawodnik nie weźmie udziału w żadnych zajęciach treningowych w danym miesiącu kalendarzowym (kontuzja, choroba) wysokość opłaty za ten miesiąc na pisemny wniosek rodziców może ulec obniżeniu do ½ wymaganej składki (określone na podstawie ewidencji uczestnictwa zawodnika w treningach, które prowadzą trenerzy lub instruktorzy).

12. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia miesięcznej składki za udział zawodnika w zajęciach treningowych (ulgę orzeka Zarząd Klubu na podstawie pisemnej prośby opiekunów prawnych zawodnika zawierającej uzasadnienie oraz opinii trenera i osób biorących w szkoleniu zawodnika).

13. Opłaty za organizowane przez Klub zgrupowania, obozy szkoleniowe ustala Zarząd Klubu w porozumieniu z Trenerami.

14. W miarę posiadanych przez Klub środków przewiduje się dofinansowanie do zawodów, obozów, turniejów.

15. Terminy i wysokość wpłat za obóz sportowy lub zgrupowanie określa Zarząd Klubu w porozumieniu z trenerami.

16. Termin tzw. wpisowego na zgrupowania i obozy jest terminem ostatecznym a jego wysokość nie podlega negocjacji. Nie dotrzymanie terminu wpłaty skutkuje wykluczeniem zawodnika z udziału w obozie lub zgrupowaniu.

17. W szczególnych przypadkach Klub na pisemna zgodę opiekunów prawnych zawierającą uzasadnienie i po konsultacji z Trenerem może częściowo partycypować w kosztach pobytu zawodnika na obozie lub zgrupowaniu, lub rozłożyć w czasie spłatę należności za uczestnictwo w obozie. W takim przypadku jednak kwota wpisowego nie ulega zmianie.

18. W przypadku kiedy zawodnik przebywający na obozie, zgrupowaniu zostanie wydalony z powodu naruszenia regulaminu placówki albo regulaminu Klubu opłata za udział nie jest zwracana a opiekunowie są zobowiązani do odbioru zawodnika na własny koszt. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  8

1. O powołaniu zawodnika na mecz, turniej lub inne zawody sportowe decydować będą warunki:

a) opłacona składka miesięczna,

b) dyscyplina zawodnika na prowadzonych zajęciach,

c) praca i zaangażowanie na treningach,

2. Rozwiązanie umowy – relegowanie lub rezygnacja.

a) każda ze stron może rozwiązać umowę w każdej chwili z zachowaniem 30 –dniowego okresu wypowiedzenia po złożeniu pisemnego wypowiedzenia

b) UKS Prokowo ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez członka niniejszego regulaminu, Statutu stowarzyszenia, lub norm współżycia społecznego,

c) wypowiedzenie umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

3. Zmiany niniejszego regulaminu uchwala Zarząd Klubu z własnej inicjatywy lub na wniosek trenerów.

4. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości zawodników i rodziców poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Uczniowskiego Klubu Sportowego Sławków.

5. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Klubu.

6. Rzeczy nie ujęte w niniejszym Regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.

7. Warunkiem przyjęcia do UKS Prokowo jest zaakceptowanie powyższego Regulaminu.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prokowie
    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prokowie, ul. Szkolna 1, 83-300 Kartuzy
  • 058 681-18-91

Galeria zdjęć